МЕСЕЦ ЯНУАРИ- РУНИ за 2019г.

МЕСЕЦ ЯНУАРИ- РУНИ за 2019г.

ЕВАЗ-ЖРЕБЕЦ

Руната на прогреса
Съчетава се с Аркана
Магьосникът
Най-силно действа и откликва
на родените на 1-ва и 10-та дати
и зодии Овен и Козирог.

Характеристика
Движението е живот. Поток от циркулираща енергия,
която прави обмен по пътя си, опложда, зарежда, обновява
и поддържа жизнените показатели. Липсата на движение
води до покой и край.
Колкото по-бързо тече една река, толкова е по-голяма
силата ѝ. Животът в нея кипи, красота! Водите ѝ са крис-
тално чисти, мощта нараства постоянно и се превръща във
въздействаща маса от приказен природен сюжет.
Доверието в собствените ни сили, положителната на-
гласа, ентусиазмът, привличат подкрепата и на невидимите сили, които ни помагат в духовното израстване и обогатяването с нови знания.
Личният принос и желание, отношението, което по-
казваме към дадената цел, проявената смелост да следваме
импулсите на сърцето си, дава бърз и успешен напредък.
Не може винаги да разчитаме на случайното стечение
на обстоятелствата и да молим постоянно другите за по-
мощ. Щастието си е наша грижа.

 

МАННАЗ – ЧОВЕК

Руната на човечеството
Съчетава се с Аркана
Магьосникът
Най-силно действа и откликва
на родените на 1-ва и 10-та дати
и зодии Овен и Козирог.
Характеристика
Руната на „Аз“-а, мистичната връзка на вътрешното
универсално посвещение у всеки човек с множествените
връзки с колективния ум, изграждат мрежата на целия чо-
вешки род. Едновременно да си единствен и уникален и съ-
щевременно – да принадлежиш на своя корен.
Философска руна. Подканя към преоценка на духов-
ните ценности, хуманно отношение, любов и грижа към
другите, уважение към паметта на предците и социална
ангажираност.
Символизира началото на даден етап, но и напомня, че
всяко нещо има определено време, всичко е преходно. При-
зовава към умереност, адаптивност и гъвкавост. Интелек-
тът на смирения човек се откроява по ненатрапчив начин
и привлича околните, горделивият ги отблъсква и компа-
нията му е нежелана.
Само, ако останеш скромен, когато даваш, оказваш де-
ликатна подкрепа, отнасяш се отговорно към задължени-
ята си, желаеш да се развиваш и не се намесваш в живота
на другите, ще направиш крачка и ще отвориш нова стра-
ница в живота си.

 

ФЕХУ-ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК

Руната на собствеността
Съчетава се с Аркана
Императорът
Най-силно действа и откликва
на родените на 13-та и 25-та
дати и зодия Овен.

Характеристика
Притежанието на богатство, имот, финанси, матери-
ални ценности, духовни знания, са плод на много усилия,
самодисциплина, висок интелект, последователност. Поло-
жен е доста труд, докато се стигне до желания просперитет.
Успехът се постига с разумно обединяване, хармонизиране
и балансиране на идеите, които имаме, за да може резул-
татите от тях да донесат истинска радост, която е най-го-
лямата награда. След като вече си преценил точно какво
искаш за себе си – придобиване и увеличаване на матери-
алното състояние и духовен растеж и израстване на ли-
чността, ти вече имаш план. Стъпил си на пътя и си напра-
вил първата крачка към своя успех. Победата винаги е за-
служена, тя не пада от небето.Умението да си гъвкав, креативен, волеви, морален, в
постигането на онова, към което се стремиш, способността
да реализираш мечтата си и да я превърнеш в реалност, те
прави достойна и стабилна личност.
Грижата за благосъстоянието ни е наша отговорност.
Ако инвестираме днес, утре ще сме подсигурени. Голямото
богатство изисква и голяма отговорност и затова получа-
ваме точно толкова, колкото можем да управляваме.
Благородният човек умее да се радва на своята печалба,
но и умее да я споделя и дава част от нея на хората около
себе си. Той знае, че колкото повече даваме, толкова повече
получаваме. Мъдрият съхранява вече придобитото и гриж-
ливо пази постигнатото.

от книгата „Мъдростта на Руните“, Вилма Младенова

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *