Номерология от Александер

 

Зад всяко число се крие определена тайна, само чрез числата е възможно зашифроването на мъдростта на съществуващото в света – от най-мъничките частички до най-огромните образувания, от протона и атома до от­далечените от нас на милиарди светлинни години галактики, включ­вайки цялата Вселена.

ЧИСЛОТО 1

Неговите символи са Слънцето и сабята.

1 – Бог, мъж.

1 е числото на целта, проявяващо се във формата на агресивност и амбиция. То е всичко, започващо с буквата „а“ – първата буква на азбуката. ЕДНО е числото на планетата Слънце. То е символ на жизненост и сила, благородство и власт, на ярка изява на лич­ността. То разгъва творческите способности на човека, помага му да се пребори с редица условности и пречки и да победи.

Единицата – това е аза (личното аз), което се изявява с твърда воля, амбиция, смелост, работоспособност и човешки добродетели.

То обаче притежава и негативна окраска – изразен във висша сте­пен егоизъм и инат.

Едно е изворът на всички числа, начало на всичко живо. То вли­за в състава на всички числа, но самото то е неделимо, на него се крепи единството на Вселената. Хората на Слънцето са родени ли­дери, невероятно силни личности, които никога не остават незабе­лязани, в сянката. Това са увличащи се, импулсивни, делови хора.

Ако човек е роден под влиянието на това число, не трябва да се зат­варя в собствените си усещания, да не ограничава сам себе си в соб­ствените си възприятия, защото това е сигурен знак, че ще влезе в конфликт с обкръжаващия го свят. Тези хора винаги постигат забе­лежителни успехи. На тях са им присъщи великодушието, гордост­та, стремежът да създадат нещо ново, физическа и духовна сила, авторитет, стремеж към власт. Те са инициативни, с подчертано чувство за отговорност, справедливост и практичност.

Едно е лидерът, първият, шефът. То е преследвано от тази идея и рискува да изпадне в заблуждението, че е център на света. Поня­кога излъчването му е неоспоримо. В него е заложена дарбата да командва, поради което изисква подчинение от своето обкръжение. Неговата амбициозност, упоритост и самоувереност му предоста­вят възможността винаги да върви напред. Но тъй като прибързва с вземането на решенията си, може да избере една фалшива посо­ка и вироглаво да продължи до катастрофа. То не е само вирогла­во, то е и яростно. Винаги върви напред и не се обръща към изминатия път. То обаче не е съзидател. Влиятелно и могъщо, има една цел – да успее. Би могло да спечели и пари, които ще разпилее веднага, защото е прахосник. Агресивно и войнствено, нерядко му се случ­ва да се хвърля в необмислени авантюри. Би било по-добре, ако опита силите се в някой борбен спорт, отколкото да преследва на­лудничавите си цели. Неспособно да признае грешките си, то е в състояние да доведе безразсъдствата си до абсурд. Изпадне ли в затруднения, става егоистично и тиранично. Би трябвало да си из­бере професия, която е авторитетна и изисква чувство за отговор­ност. Поставено в подчинено положение, става раздразнително и още по-твърдоглаво. То иска да бъде шеф. Това е ролята, която му подхожда и при която то процъфтява.

И понеже все пак е число на разума, 1 трябва да развива групови дейности или в съдружие с друг. То се разбира добре с чаровно­то 3, с послушното 6 и с 9, които го допълват. Но – внимание! Не се оставяйте да се превърнете в тиранин!

ПЪТ 1. Това е пътят на крайността. Изкачва се по стръмния склон, стеснявайки се до платото. Пристигнали на върха, трябва да остане­те там или да се хвърлите в пропастта. Този път не позволява връ­щане назад. Той изисква амбиция, воля и доверие.

ЧИСЛОТО 2

Символ –  Везни и Луна.

2 – дявол, жена.

2 е число-антитеза, с крайности като деня и нощта. То изиск­ва равновесие и контраст и поддържа равновесието, смесвайки позитивните и негативните качества.

ДВЕ е числото на планетата Луна. То определя приливите и отливите на нашия успех, дарява ни с чувство за дълг.

Същевременно обаче нерядко променя нашите планове и на­дежди.

Това число изисква търпение и въздържание от дейност. Доб­ре е в деня на двойката да не плануваме важни неща. В такъв ден и в такава година се препоръчва да не се вземат кардинални ре­шения, за да не се разочароваме. Да се пазим от лъжа, фалш и загуба.

Хората, родени под знака на Луната, се отличават с емоционалност и откритост, често са надарени с художествена природа. Те леко се приспособяват към обкръжаващите ги лица и обстоя­телства и достигат целите си, преодолявайки препятствията и ин­туитивно  възползувайки  се  от  благоприятните  възможности. Понякога при тях се наблюдава спад на настроението и те несъз­нателно търсят по-силен човек, който би ги подкрепил сигурно. Те са подчертани домошари, имат афинитет към семейния живот. Верни и чувствителни, избягват рисковите ситуации. При тях е възможна промяна на жизнения ритъм. Те са интерверти, зато­ва, макар и дружелюбни, често са затворени в своя сложен вът­решен мир, характерен с богатата си фантазия. Природата на тези хора се определя от следните свойства: чувство за отговорност, стремеж към независимост. При осъществяването на замислите си те винаги действуват дипломатично и премерено, не позволя­вайки на обкръжаващите да ги принуждават да вършат неща, ко­ито не искат, които не са им по душа.

2 се характеризира със своята уравновесеност. То може да бъ­де знак на здравето и светлината,- но също така – на бедността и смъртта. Дипломатично и великодушно, то е най-безпристраст­ното число. Способно да натежи ЗА и ПРОТИВ с такава яснота, че му се случва да навреди на собствената си кауза. По природа алтруистично, способно е дори да забрави интересите си. Тол­кова се вживява в делата на другите, че понякога става недискретно. Прекалено великодушно, понякога рискува да се намери върху плявата, да стигне до социалното дъно. Това обаче е без особено значение за него, тъй като, до известна степен, е малко мазохист. Две гребе жертвоготовно от своето удоволствие и на­мира удовлетворение само в критиката. Вслушайте се в негови­те съвети, защото са добри и бъдете сигурни, че в случай на неприятности то няма да ви изостави. Толерантно и снизходител­но, ще прости всичко. Вие бихте могли да злоупотребите с него съвършено безнаказано. Благосклонно, общително, миролюбиво, с подчертано силно въображение, то същевременно е и плашли­во, срамежливо, а нерядко – и мързеливо. Приема условията си за живот без протест. Приспособява се без усилия и мъка към малките ежедневни препятствия и не жадува за власт. Ако по­падне на лош път, може да се превърне в мечтател, мързеливец, лунатик, а не е изключено да потърси изход в утопии. В негови­те възможности е да бъде добър сътрудник, би могло да стане и дипломат. Но не трябва да се цели много високо.

2 е изключително емоционално и въпреки че е склонно да про­щава, партньорите му трябва да избягват да раняват неговата чувствителност. В хармония е с хората от първия тип. То се раз­бира добре с 4, 7 и 8. Да внимава особено с 6 и 9 – те са емоци­онални като него. Пресичането му с пътищата на 6 и 9 му предвещава злополучие, а не добруване.

ПЪТ 2. Криволичи през ливадите на леките възвишения. Уравновесен и спокоен, той никога няма да се ползва с предим­ство.

ЧИСЛОТО 3

Тройка живее под знака на триъгълника.

Числото 3 означава устойчивост и се символизира чрез триъ­гълник, представящ миналото, настоящето и бъдещето. Числото обединява таланта и веселието, символизира възможността за приспособяване.

3 се характеризира със сила, настъпателност, действеност, ор­ганизираност, решително преодоляване на трудностите, работос­пособност. В ден, месец или година, тройката може смело да се пребори с всякакви пречки и да победи.

Това е числото на делови и съобразителни хора, отлични ор­ганизатори и ръководители, смели и самоотвержени. За тях не съществува работа, която не биха могли да извършат.

Хората, родени под знака на 3, в природата си са оптимисти, положително настроени към обкръжаващите ги. Склонни са да ги надаряват с любовта си, очаквайки като ответна реакция ува­жението. Те отлично познават своята натура и не разпиляват си­лите си за дреболии. Избягват сложните ситуации и конфликти, често действат като магнит, притеглящ по особен начин към се­бе си хармонията и щастието. Да постигат своето им помага тях­ната позитивна настроеност. Хората, родени под знака на това число, са изпълнени с чувство за отговорност и стремеж към усъ­вършенстване. Действайки открито, стремят се да извлекат за се­бе си полза. Изпитват истинска страст към пътешествията и с голяма охота пътуват. Склонни са да проявяват съвършена безкористност, когато оказват помощ на нуждаещите се. При тях се наблюдава ярко изразена склонност към изкуството.

Времето – минало, настояще и бъдеще – ще играе голяма ро­ля в живота на човека, роден под този знак. Общителен, симпа­тичен, убедителен и пълен с очарование, на него му се случва често да убеждава другите. Той притежава щастливата способ­ност да се приспособява към каквато и да било ситуация, тъй ка­то в природата му е заложена особена бързина на възприятията. Подвижен и интуитивен, този човек е и добър психолог. Какво­то и да се случи, винаги избира без ни най-малко усилие най-из­годното за себе си решение. Притежава изключителния талант да се справя с всичко. Той винаги държи да се хареса изключи­телно, което и предопределя готовността му да предприеме не­що, осигурявайки му лидерството в приятелска компания. Тъй като обича да се забавлява и шегува, да излиза и да кани гости, винаги търсят неговата компания. 3 живее изключително в нас­тоящето, не съжалява никога за своите минали действия. Никога не мисли за своето бъдеще – както в живота, така и в любов­та. Има неприятната склонност да купува на кредит и да живее над възможностите си. Опортюнист и хитрец, той знае как да хва­не още във въздуха добрите предложения. За нещастие нетърпе­лив, посреща с досада спънките в ежедневието и се отнася твърде безотговорно към задълженията си. Независим при усложнения­та, отхвърля всичко, което е противно на неговите разбирания. Пълен със сили и идеи, той може да се превърне в свидлив и без­скрупулен самохвалко. Може да постигне изключителни успехи в професии, които изискват бързина на реакциите и интуиция – търговия, журналистика. Би могъл да стане голям адвокат, как­то и да преуспее в определено изкуство или спорт.

Дълбоко интуитивно, 3 трябва да се освободи от емоциите си. Симпатизира си с 1, 51, 6 и 9.

ПЪТ 3 е лъкатушен, променящ се, добре построен и утъпкан. Той изключва пречките, адаптира се към терена. Но същевремен­но изисква изобретателност и гъвкавост.

ЧИСЛОТО 4

Символизирано от карето и влиянието на Сатурн.

Четири са сезоните в годината; четири са седмиците в месе­ца; четири са посоките на света; четирима са евангелистите; че­тири на брой са и ъглите в дома ни и т. н. С една дума, числото 4 е символ на универсална устойчивост и стабилност. Неговата надеждност се представя като квадрат – страните на космоса, вре­мената на годината и елементите огън, земя, въздух и вода. То­ва е най-примитивното число.

Четири означава още: духовно издигане, трудности, съграж­дане, физическа крехкост, която може никога да не се прояви, но трябва да не се злоупотребява със здравето, да не се рискува с него, за да не получим удари и да се разболеем. Особено чувствителна е нервната система.

Запомнете: жизнените сили трябва да се щадят!!!

Хората, родени под знака на четворката, са своенравни и упо­рити, хора, които никога не живеят по общоприетите правила, а вървят по свой собствен път. Те се стремят към социални реформи, при което се опитват да отхвърлят миналото. Това са дълбоко хуманни, вътрешно независими индивиди с нестандартно мис­лене и постъпки. Те се стремят да спечелят колкото се може повече приятели, проявяват интерес към духовния живот, обичат природата и се възхищават от нея. И макар че на пръв поглед хо­рата на Сатурн да се отличават със затвореност и независимост, те не са затворени и самотни. Напротив – обичат компаниите. Дори и след разтрогването на брака си, продължават да поддържат при­ятелски отношения с бившия си партньор. Хората от този тип са подвижни, изключително добросъвестни в труда, енергични и паметливи, притежават отлични организаторски способности.

4 е числото на чудесната здравина. Право, честно и лоялно, във всичко може да се разчита на него. Но това не е весел компаньон. То не е създадено, за да се забавлява. 4 гледа на живота твърде сериозно и не се шегува с буржоазния морал. Традиционалист, обича фамилния живот и приема неговите отговорности и задължения. Привързано към семейните и обществените си за­дължения, то ще бъде вярно. Консервативният му ум обаче ня­ма да приема новите идеи, преди да ги е изучило детайлно. Чувствително към почестите, ще ухажва мечтите си за симво­лични титли. Ще бъде винаги щастливо, ако го наричате „учите­лю“. Здравото му чувство ще му помага да избягва клопките и в същото време ще му пречи да върви напред. Обича стабилност­та и сигурността. Понеже притежава тенденцията да се самонавива, то би могло да се превърне в символ на бедността и поражението. 4 може да се прикрива зад безобразията и бедност­та на духа и да се превърне в назадничава личност. То е винаги малко свенливо и понякога предизвиква усложнения при големи нещастия. С бавни реакции и слабо надарено то трябва да рабо­ти, за да успее. Може да се утвърди при всички професии, които изискват точност, методичност и наблюдения.

Число на разума, 4 трябва винаги да прави отстъпки. Разбира се с 2, 7 и 8. Хармонични са отношенията му с хората от първи тип.

ПЪТ 4 е национален път без истории. Много жълти светли­ни и ограничения на скоростта. Път на сериозните хора, той не крие нито рискове, нито изненади.

ЧИСЛОТО 5

Символ. Меркурий и авантюризъм.

Пет са листенцата на розата; пет са чувствата; нервната енер­гия и сексуалността също се определят по пет основни показате­ли. Пентаграмата е звезда на микрокосмоса.

Числото 5 символизира риска, достигайки своя краен резул­тат чрез пътешествията и експеримента. В него отсъства стабил­ността, което, от една страна, може да доведе до неувереност, но от друга – това число е най-щастливото и най-предсказуемото.

Числото 5 символизира новото, промяната, движението, тяс­ната връзка с природата, пътуванията. Казано с една дума – пет е символ на промяната във всички области на живота.

Хората от този тип притежават във висша степен жив и гъв­кав ум. Те във всичко проявяват инициатива, във всяко нещо са способни да открият рационалното зърно, често се опитват да из­пробват силите си в редки професии. Чужда им е затъпяващата рутина. Всичко в техните ръце кипи, те са стремителни, бързореагиращи, работни. Способни са не само да правят правилни из­води, но и изразяването на мислите за тях е от особено значение. Обладани са от жаждата за знания, което ги прави критични към околните. И макар че са находчиви, нерядко изпадат в униние от някои неудачи. Тези хора са обичани и популярни в обществото, но не се отличават с особена пестеливост. Те приличат на деца­та по своето ненаситно любопитство към всички проявления на живота. Обаятелни са и никога не губят своята ярка индивидуал­ност. Намират общ език със себеподобните си, но всъщност при­викват да живеят с останалите типове твърде задоволително.

5 обича перипетиите, промените, опитите и риска. То има пра­во, защото притежава скандален шанс. Неговата авантюристич­на природа го предразполага към големи действия и нови идеи. Това е един революционер, който живее под знака на Юпитер и на един четиримачтов кораб. 5 няма да пропусне никаква възмож­ност за пътуване. То се чувства навсякъде като у дома си и е на­дарено да учи езици. При неприятности ще предпочете винаги усложненията, дори ако са драматични, непредвидени и опасни.

Има вкус към риска. Независимо, активно и конкретно, то е ряд­ко интелигентно и предпочита да опознае нещата чрез живота, а не от книгите. Има много приятели и може да направи много за тях. Колкото до него, не се вслушва никога в съветите им, кое­то му струва много неприятности. Ежедневният живот не го за­доволява – то се отегчава. Никога няма да се поколебае да промени живота си, да скъса с миналото, да поеме нова посока. Не го плаши да започне от нулата. Където и да се намира, може да разчита на своя шанс. То има шанс! Но е непредпазливо и е подложено на риска да бъде излъгано. Може да стане избухли­во, променливо и безскрупулно и да се превърне в опасност за близките си. Ще има успех във всички професии, които изискват риск. Едновременно с това може да се превърне и в ловък спеку­лант.

Интуитивно, 5 трябва да умее да балансира със страстите си. Ще се разбира добре с 1, 3, 6 и 9. Ако вие сте свързан с 5, изго­нете привичките си от вашия живот и внимавайте да не го нап­равите спокойно, защото рискувате да го загубите. То обича да живее в известно неспокойствие.

ПЪТ 5 е стръмен, минава покрай пропасти и долове и е осеян с клопки. Не може да ви отегчи, защото е пълен с изненади. Той е също така път на шанса, на върхове и падения, на топло и студено.

ЧИСЛОТО 6

Символизирано от шестте цвята на дъгата, на баланса и хар­монията.

По правилата на сборуването 6 = 1 +2 + 3, където 1 озна­чава мъж, 2 – жена и 3 – любовен триъгълник. За жените, родени под знака на шестицата, това е синоним на майката в семейство­то, на добра стопанка с присъщите ѝ качества – склонност към топлота, уют и трудолюбие. За мъжете шестицата означава за­вършеният от висшите сили универсален мъж. Хексаграмата е знак на макрокосмоса, звезда на магията и кабалата.

6 е символ на надеждността. Това е идеалното число, което се дели както на четното число 2, така и на нечетното 3, обеди­нявайки по този начин елементите на всяко от тях.

6 е числото на планетата на любовта и на всички видове из­куства.

То символизира богата душевност и вътрешна красота, изк­лючителна нежност и топлота, болезнена чувствителност и лес­на ранимост от грубостите и ниските постъпки в живота. То е израз на изтънчения вкус към всичко прекрасно, на влечението към спорта, музиката и литературата. Символ е и на любовта, приятелството и радостта на творческата изява.

Хората от този тип излъчват чувствителност, те всички (без изключение) са обичани. Тяхното очарование им помага да прео­долеят подводните рифове на живота. Тъй като всичко постигат с невероятна лекота, трябва да боравят особено внимателно с па­рите, защото в противен случай рискуват да понесат големи за­губи. По някакъв странен начин обаче те винаги имат достатъчно средства. Често влизат в брачен съюз със състоятелен партньор. Обичат всичко прекрасно и се отличават с весел нрав. Често вън­шно са много привлекателни хора, макар че това понякога ги пра­ви високомерни. Те са винаги в крак с времето, предприемчиви и общителни са, притежават артистични способности. Работят с особен успех в онези сфери, където е необходимо да се общува с хората. Родените под знака на това число са изключително спра­ведливи. Способни са чрез трудолюбието си да достигнат каква­то и да било цел, но предпочитанието им в повечето случаи е да се потопят в морето от житейски радости.

6 е атракция, хармония, зависимост. То обича това, което е хубаво, но е чувствително, сантиментално, алтруистично и съв­сем малко, наивно. Обича децата, птиците, природата, цветята, полето и животните. Весело, любезно и приятно, то е винаги искрено, дори когато променя възгледите си. 6 има нужда от прежи­вявания, от нежност. То може да бъде забелязано и не се отрича от почестите. Лакомо е за благотворителни жестове. Презира „историите“ и въпреки че е обкръжено от многобройни прияте­ли, успява да възцари между тях любов и съгласие. Притежава дарбата на помирител. Умее да посреща гости и домът му е мебелиран с вкус. Изискано е. За нещастие, колебливо и поддава­що се на влияние, то винаги дава право на последния, който е.

ПЪТ 7 е осеян с кръстове, кабалистични знаци и предсказа­ния. Вие трябва да си ги обясните. Той пресича непроходими го­ри, но ще бъде жалониран с посредничеството на благоприятни знаци.

ЧИСЛОТО 8

Символ – четирите равносметки, които момее да замести в наши дни един калкулатор.

Осем е двойният хептенер (двойна четворка); символ на един­ството между силите и средствата. Това е числото на друидизма, смекчаващо чрез единството на противоположните качества глупавото влияние на четворката върху човешката съдба.

Това е числото на материалния успех. То означава надежд­ност, доведена до съвършенство, тъй като е представена от двоен квадрат. Разделено на 2, то има равни части (4 + 4). Ако още веднъж го разделим, получените части също ще бъдат равни – 2, 2, 2, – показвайки четирикратно равновесие.

Числото 8 има своя девиз: „без покрив над главата и без хляб на софрата никога няма да останем“, но за всичко останало тряб­ва жестоко да се бори, да се труди, да преодолява препятствия­та по пътя към целта си.

Числото 8 носи победа – предимно в сферата на материално­то. Нерядко – след упорита борба.

Хората на 8 са възприемчиви, но често не срещат разбиране от околните и страдат от самота. Те скриват жаждата си за ду­шевна близост и топлота под маската на външната студенина и отчужденост. Не обичат нищо повърхностно и ефимерно. Обичат реда и материалната обезпеченост. Всичко постигат с много труд, със собствените си сили. Техният начин на живот се отличава с постоянство и често, особено когато вече са близо до старостта, достигат материална обезпеченост. За хората от този тип са ха­рактерни упоритостта и трезвият поглед върху нещата от живота. Те високо почитат правилата и законите. Това са хора прагматични, благоразумни във всичко, внимателни, педантични и методични, много трудолюбиви и настойчиви в постигането на своите замисли и цели. Рядко се оказват в подчинено положение.

В своя живот хората от този тип преследват повече материално­то благополучие – те трябва да бъдат сигурни в утрешния ден. Склонни са към меланхолия. На тях винаги може да се разчита, тъй като са способни на абсолютна вярност. Това е 8, числото на материалния успех. То е делово и ловко, практично и хитро. Не мечтае никога и малко размишлява. Предпочита действието. Ни­що не би могло да се противопостави на неговия успех – в със­тояние е да разбива преградите, които не може да прескочи. Силно, солидно, бликащо от здраве, 8 знае как да си намери при­ятели. Успехът му е обещан. Обича комфорта и не се спира пред нищо. С учудваща активност може да се занимава с различни дей­ности. Подпомогнато е от необикновена памет и устойчивост пред всички изпитания. При него няма място за химери. При то­ва то реализира своите проекти и ги вижда в перспектива. Тъй като изисква много от своето обкръжение, му се случва да бъде излъгано от своите подчинени, съдружници и хора, с които раз­деля живота си. В отговор на това често е обкръжено от група паразити, които живеят на негови разноски и прекарват в царски гуляи. То има своята малка мафия по подобие на обикновените гангстери. Подобно на тях, понякога може да стане безскрупул­но. 8 е сигурно в своя материален успех в бизнеса и политиката. Каквото и да се случи, то ще натрупа пари. Но би могло да свър­ши и в затвора.

Знак на разума, числото 8 ще се разбира добре с 2, което ще му донесе своята уравновесеност, с 4, което ще му даде сигур­ност и с 7, което няма да страда никога от самотност…

ПЪТ 8 ще бъде широк и функционален. Трябва да бъдете ло­вък, заинтригуващ и действен. Богатството ще ви възнагради.

ЧИСЛОТО 9

Символизира простора на морето.

Това е числото на пълното съвършенство. Деветката обхваща всичко, тъй като съдържа в себе си всички цифри от 1 до 9. Това е числото на посвещаването в тайнството, пътят от смъртта към прераждането, тъй като символизира пълния кръг –

360 (3 + 6 + 0 = 9).                        

9 е символът на всеобщия успех, най-голямото от всички еле­ментарни числа. То обединява чертите на цяла група, което го прави контролиращ фактор, ако е развито в пълна степен. Като трикратно число 3, числото 9 превръща устойчивостта в стремеж.

Числото 9 – това е краят на 9-цифровия цикъл. Това е жътва­та – богата или бедна в зависимост от това как сме действали през предишните 9 дни, месеци или години.

Това е времето, когато трябва да приключим с всичко, което подлежи на приключване, за да не влезем в новия цикъл с недо­вършени неща и неуредени отношения.

Хората, родени под знака на 9, са готови да завоюват всичко със свои сили. Те не ще приемат никакви възражения, а само ще се съпротивляват срещу несъгласните с тях. Притежават мъжес­тво и силна воля и, благодарение на тези си качества, достигат до бляскав успех. Твърде отрицателно се отразява на тяхната дей­ност експанзивността. Те често не премерват правилно силите си, не ги разпределят рационално. В любовта и партньорството въобще при тях често възникват проблеми, причинени от неимо­верното им себелюбие. Надарени с добри организаторски качес­тва, те категорично не понасят подчиненото положение. Ако целенасочено използваха своите сили и способности, то биха мог­ли да достигнат до грандиозни успехи. И така – отличават се с голяма инициативност и предприемчивост, енергичност и увере­ност в собствените сили. Тези лидери по натура разчитат изцяло на себе си, но същевременно не си позволяват да надминат.себе си. Понякога са твърде безпощадни и безцеремонни, притежават изключителна сила на волята.

9 притежава силата на властта. Благодарение на своя магне­тизъм, може да има универсално излъчване. Ако вие сте 9, мо­же би сте гений. Или във всеки случай във вас е концентрирана една силна личност, голяма интелигентност и неограничена твор­ческа енергия, която е способна да направи много неща. Вие мо­жете да си пожелаете всичко, да се надявате на всичко, да предприемете всичко. Но вие винаги ще искате повече от това, защото сте амбициозен. Честно и едновременно с това почитано, добро, великодушно и алтруистично, мъдростта на 9 го държи винаги под закрила от усложненията, които може да предизвика неговото могъщество. Но му се случва да бъде и безскрупулно, арогантно и заето със себе си. Ако не изпадне в самовъзхищение и съумее да приема и таланта на другите, отредени са му успе­хи по избрания път на изкуството или науката, индустрията или търговията. Магнетизмът на 9 му дава дарбата на влияние вър­ху другите, с което може да си служи безнаказано. Възхищават му се, благоговеят пред него, приписват му някои качества, ко­ито то невинаги притежава.

Число на емоциите, 9 не може да постигне никога разбирател­ство. Нека избягва емоционалното 2. Колкото до 6, въпреки че също е емоционално, духът му на подчинение и гъвкавост ще се харесат на 9. То ще си симпатизира с 1, ще бъде очаровано от 3 и ще стане съучастник на 5.

ПЪТ 9 е привилегирован. Нищо не го спира. Винаги има пре­димство. От всички страни го обгражда поле, небе, море, безк­райност. Това е пътят на всички успехи.

копирано от – https://geosoul.wordpress.com/2012/11/07/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/

Източник: Номерология – Александер

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *