Всяка рождена дата е под управлението на една Господарска Таро Аркана!!!

Всеки роден на определена дата има управител карта Таро, която пък е под влиянието на конкретна планета. Характеристиката на съответната карта е щтрих към характера и съдбата на човека.

Ето датите, планетите и картите:

Родените на  –  Дата 1 и 10

и

 

планета – Меркурий, Аркана – Магьосникът

Характеристика
Силата на Мага идва от натрупаната мъдрост във вре-
мето, която е събрал, обединил и разумно ползва. Буден,
отворен към света, отговорно прилага впечатляващото си
познание и складираната окултна мъдрост. Усвоил и раз-
брал противоположните енергии на Ин и Ян, видимите и
невидимите процеси както на земята, така и на небето, ос-
ъзнал и овладял тайната – ключът е в хармонизирането и
балансирането. Чрез обединението на различните стихии,
проумяването на природните закони и пълноценното им
използване и прилагане, той свободно черпи потоци на

неизчерпаема енергия от безбройните източници и това го
прави могъщ. Знанието е велика сила.

 

Родените на – Дата 2 и 11

и

планета – Венера, Аркана – Императрицата

Характеристика
Богинята на любовта е символ на красотата и женстве-
ността. Императрицата притежава изобилие от сексуал-
ност, чувственост, магнетизъм, прекрасна съпруга, желана
любовница, грижовна майка. Ревнива, малко завистлива,
но и състрадателна. Усет към изящество и хармония, та-
ланти към изкуства, творчески дарби и идеи. Нежна, ча-
ровна, духовна, с висок интелект и знания. Авторитетна с
категоричност и вяра в каузата си, движи делата, активна,
организирана, прогресивна, заема лидерските места.

Смела, решителна, знае как да управлява и постига прос-
перитет за себе си и другите.

 

Родените на Дата 3 и 12

и

и

планета – Земя, Аркана – Свещеният Граал

Характеристика
Свещеният Граал – отпий от чашата на познанието.
Щедра, величествена и вечна, тя е майката Земя. Мъдра,
знаеща, любеща, грижовна, безрезервно даваща необят-
ните си блага. Застлана с палитра от цветове, живи, про-
менливи, сияещи. Събрала разнообразието на милиони ви-
дове зелени и свежи растения, миниатюрни буболечки и
огромни животни, пъстроцветни пеперуди, птици с крес-
ливи звуци и чудни мелодии, буйни потоци и тихи езера,
солени морета и пенливи океани, бурни ветрове и тихи
бризове. Раси от хора и всеки е неповторим, обичан и уника-
лен. Дарила с инстинкти за оцеляване, приспособяване
към различни условия и среда, разум да се радваме осъз-
нато на красотата ѓ, да почувстваме единението и опияне-
нието от насладата на земното ѓ творение. Управлява със
свръхразум, интелект и любов. Хармонично, балансирано
и етично ползва силите на Луната, Слънцето, Меркурий,
Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, за
да бъдем и пребъдем. Натрупаната мъдрост и памет на Зе-
мята е нашият Свещен Граал, нашият благословен дом, в
който се изсипват неизчерпаеми потоци от Божествена Лю-
бов, Светлина и Доброта!
Плодородие, изобилие, благословия,
пълноценност и съзидателност.
Заобиколен си с всички
блага, жив си, а си празен и нещастен – събуди се!

 

Родените на Дата

планета – Марс, Аркана – Кулата

Характеристика
Внезапна промяна, разрушителна експлозия, разруха
до основи. Дълго време емоциите са били складирани, на-
тъпквани, ограничавани, контролирани, неизразени, бо-
лезнени и сега без всякакво предупреждение избухват.
Викът на егото, задействан от мощно разтърсване на по-
тиснатата и изолирана в драматична агония душа, разру-
шава светкавично и мълниеносно оковите на старото огра-
ничение. Освободени и вдъхновени от изненадващо про-
зрение, отприщване творческия полет на свободния дух.

 

Родените на Дата

планета – Юпитер, Аркана – Колелотона съдбата

Характеристика
Награда за добрите дела, мисли, постъпки. Осъзнатост,
че всичко е взаимно свързано в голяма картина на живота.
Индивидуалното действие или бездействие допринася за
множество събития, процеси, определящи жизнения ци-
къл. Отговорен си както за своите ангажименти, така и за
благосъстоянието на околните, защото има мрежа от без-
брой свързващи ни нишки, които ни влияят. Каквото си
направил в миналото, ще дойде в бъдеще, това е законът за
причинно-следствената връзка на кармата не само в пре-
дишното прераждане, а и сега, в настоящия живот. Абсо-
лютно нищо не се случва случайно, то е следствие. Само

ако посеем, ще има жътва, обилната реколта е плод на
много труд.

 

Родените на Дата

планета – Сатурн, Аркана – Вселената

Характеристика
Човек и Вселена са си подали ръка в здрависване. Поз-
драв за единството в работата и постоянното движение в
живота. Енергиите са градивно смесени. Щастливи сме, че
сме част от света и участваме в получаването на благата му
и удовлетворението в доброволното служене и духовно из-
растване.

 

Родените на Дата

 

 

 

планета – Уран, Аркана  – Глупакът

Характеристика
Глупакът безгрижно гледа напред, изпълнен с огро-
мен оптимизъм и вяра в чудото на всеки миг. Той е в на-
чалото на своя път, в очакване на шеметни приключения
и безброй геройства. Движи се напред, без да го е грижа за

пътя, дори няма предварителен план в главата си, а само
голяма доза ентусиазъм. Липсата на опит и предишни раз-
очарования го правят наивен и уверен в неограничените
възможности на късмета, който може да е навсякъде около
нас, просто трябва да го грабнем сега.
Умението – по детски да сме спонтанни, да се радваме
на дребните неща и вяра във Вселената, че ние сме нейното
специално дете.
Следвай мечтите си, остави се да те завладее радостта
от настоящия момент, остани си чист и весел за нови хори-
зонти.

Родените на Дата

планета – Нептун, Аркана – Обесеният

Характеристика
Съзерцание, проницателност, пророчество. Запази, съх-
рани, възстанови и презареди наличната си енергия. Пре-
установи планове и действия, остани в пълен покой. Мно-
гопластови видения, неясни, абсурдни, нелогични знаци
или пък точно обратното. Хаос от противоречиви мисли и
бурно въображение. Множество въпроси – необходимо ли
ни е всичко това около нас или не, докато дойдат отгово-
рите, най-добре е да изчакаме и получим просветление, ко-
гато сме готови. Стигаме по-бързо, когато не бързаме. Об-
рат на ценностите. Важното става незначително, дребното
– голямо. Материалното остава на заден план, придобива

нов смисъл колективното съзнание. Отваряме се за духовно
пробуждане. Жертваме една мечта, за да постигнем друга.
Следваме предчувствия и чуваме гласа на Божията воля.
Готови сме на саможертва за колективното.

 

Родените на Дата

планета – Плутон, Аркана – Страшниятсъд

Характеристика
Изправен си пред страшния съд – тук си покорен и ра-
вен пред закона в очакване на присъдата. Може да бъдеш
богато възнаграден, милостиво опростен или ще поемеш
отговорността си за миналите дела. Настъпил е моментът
на големия ден. Стигнали сте до кръстопътя и е необхо-
димо да направите лична преценка, като използвате натру-
пания опит. Усещате силата над вас, с която ви свързват не-
видими нишки, преживявате болките и радостите дотук.
Независимо дали искате или не, равносметката ще бъде
направена, по-добре е да бъде осъзната, освобождаваща и
пречистваща. Решението е обективно и безпристрастно,

без възможност за обжалване, присъдата е крайна и окон-
чателна.

следва….

от „ Чашата на познанието“ -1 Вилма Младенова

   

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *