Начин за гадаене с картите – от книгата „Чашата на познанието“ – Част 1

 

Като се запознаете със значенията на картите, сами ще
прецените от подкрепата на коя карта в кой момент имате
нужда, а те определено действат.
Въпреки че големите Аркани са мощни, те оказват и
дават насоченост за по-големи периоди и гадаенето (съ-
ветването, консултирането) с тях е по-трудно. За тази цел
се ползват малките Аркани, които обхващат детайлите на
ежедневните въпроси. Възможно е с големите Аркани да се
направи допитване по конкретен въпрос, те отговарят ясно
и категорично. Това става по следните 2 начина.

ПЪРВИ НАЧИН:

Разбъркват се картите минута-две, като мислено или
на глас се задава въпроса. Когато сте готови, се пресичат,
произволно се хващат няколко карти от купчинката от гор-
ните карти и се поставят отдолу. Всички са с гръб към пи-
тащия. Изтегля се първата най-отгоре, обръща се и тя съ-
държа отговора на въпроса.

 

ВТОРИ НАЧИН:

КЕЛТСКИ КРЪСТ

Отново се задава въпросът, докато картите се бъркат,
пресичат се (цепят се) и се подреждат.
Първата карта се слага в центъра, втората под нея, тре-
тата на 3 см под тях, четвъртата на 3 см вляво от първата,
петата 3см над първата, шестата 3см вдясно от първата –
оформя се кръст, а седмата, осмата, деветата и десетата от
дясно, една над друга, като кула.
104 стр. от книгата Чашата на познанието –  Вилма Младенова
Значение на картите в подредбата:
1 – Това сте вие в настоящия момент, вашите мисли,
очаквания
и емоционално състояние.
2 – Невидими сили, които помагат или пречат, но ин-
директно ще се намесят.
3 – Миналото – коренът на сегашното състояние, осно-
вата върху която някога сте стъпвали, градили, грешили,
учили, успявали или проваляли.
4 – Близкото минало, което все още въздейства върху
настоящия въпрос, или показва, че току-що излизате от
тази ситуация, но все още не сте се отърсили. Възможно е
картата да е с добро значение и още сте под впечатлението
на хубавите събития, но сега е необходимо да насочите по-
гледа към сегашното положение. Ако е негативна, време е
да се отърсите от доскорошните проблеми, да анализирате
сегашния въпрос и да се освободите от пораженското на-
строение.
Чашата на познанието 105
5 – Това е над главата ви – отразява вашите мисли и
очаквания,
указва възможна посока. Ако картата е добра,
поемете по този път, ако е отрицателна – пътят е непра-
вилен и се пренастройте на оптимистична вълна. Песими-
змът още повече ще влоши нещата, защото блокира енер-
гията да се движи свободно и леко напред.
6 – Близкото бъдеще – посочва непосредствено какво
ще излезе или кой е на преден план пред вас. Бихте могли
да се възползвате от допълнителна помощ или информа-
ция, която ще ви послужи. Ако е лоша картата, обърнете
внимание от какво да се пазите.
7 – Това сте Вие – дотук какво сте правили и предпри-
ели за разрешаване на проблемите.
8 – Това е другият, от когото зависи вашият въпрос,
неговото отношение към вашата молба, отношението му
към вас. Положителна или отрицателна, картата дава въз-
можност да прецените и да се ориентирате доколко може
да разчитате на другия, дали в определената ситуация ще
ви помогне или не, а възможно е дори да попречи.
9 – Моментът преди да се случи събитието, отговорът
точно преди реализирането на очакваното. Последните де-
тайли са много важни, защото могат рязко да разклатят
желания успех, да осуетят плановете или в последната ми-
нута да се получи помощ от някого или подкрепящи об-
стоятелства, които да улеснят и подпомогнат за положи-
телния изход.
10 – Отговорът – окончателният завършен резултат от
извървения път и положените усилия или застоят и без-
хаберието водят до този негативен отговор, възможно е
просто така да е писано. Картата дава крайния отговор –
да или не.

-от „Чашата на познанието“, част 1 – Вилма Младенова

      

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *