МЕСЕЦ ОКТОМВРИ – Таро – Амулети за 2018г.

СТРАШНИЯТ СЪД

Характеристика
Изправен си пред страшния съд – тук си покорен и ра-
вен пред закона в очакване на присъдата. Може да бъдеш
богато възнаграден, милостиво опростен или ще поемеш
отговорността си за миналите дела. Настъпил е моментът
на големия ден. Стигнали сте до кръстопътя и е необхо-
димо да направите лична преценка, като използвате натру-
пания опит. Усещате силата над вас, с която ви свързват не-
видими нишки, преживявате болките и радостите дотук.
Независимо дали искате или не, равносметката ще бъде
направена, по-добре е да бъде осъзната, освобождаваща и
пречистваща. Решението е обективно и безпристрастно,
без възможност за обжалване, присъдата е крайна и окон-
чателна.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

УМЕРЕНОСТТА

Характеристика
Правилно смесване на противоположни енергии – въз-
дух, вода, земя, метал и огън са в равновесие. Комбинаци-
ята на петте елемента е канализирана и балансирана. Син-
хрон между физическия и духовния свят, постигнат с пра-
вилното смесване на видимото и невидимото в едно. Дос-
тъп до алхимични процеси. Умението да уважаваш и почи-
таш живота, мъдро да реагираш на промените като естест-
вен процес, трезва преценка и умерено темпо; да усвоиш
изкуството да правиш компромиси, да приемаш другите и
да си щедър с тях; да се приспособиш, да се владееш и ди-
пломатично да общуваш внася радост и мир след лутането
между два пътя – вече сме в правилния, стигнали този на
златната среда.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *