Освободи се от старата мъка

 

Прости, Благодари и Продължи от книгата „Посланието на Лилит“

Споделям с Вас мощен, изпробван и сигурен метод за изчистване и освобождаване
от енергийни блокажи, които носим в себе
си, независимо дали сме ги натрупали в го-
дините или сме ги придобили в конкретна
случка и ситуация. Те спират развитието
ни, преграждат пътя и ни правят неус-
пешни и емоционално нестабилни, понякога
болката е била толкова силна, че накрая се
усещаме празни.
Не е нужно някой целенасочено да ни ата-
кува енергийно и да изпраща враждебни пос-
лания с цел да ни навреди и да се чувстваме
зле. Оказва се, че най-често сами си причиня-
ваме беди и се сдобиваме с авто магия. Това
е блокирана енергия, вследствие на наслоени
и неизхвърлени обиди, потиснати сълзи, не-
доизказана мъка и страх. Ден след ден но-
сим тежкия товар на разочарование, до-
като се превием под тежестта му и си да-
дем сметка, че тъпчем на едно място, нищо
не се получава с каквото и да се захванем,
просто си стоим като безмълвни наблюда-
тели на собствения си живот, без да участ-
ваме в него. Гледаме и не разбираме, как при
другите се получава, къпят се в светлина
и благодат и пълноценно се радват на съд-
бата си.
Често имаме усещането, че сме попаднали
в омагьосан кръг, периодично ни се случ-
ват еднотипни неприятности, сходни съ-
бития и преживявания, лицата и местата
се сменят, но крайният резултат за нас е
все един и същ – провал. Време е да прекра-
тим с тази порочна практика. Лесно е, само
трябва да осъзнаем, че това е урок, а не на-
казание или лош късмет. Нали все пак ние
сме привлекли и допуснали тези хора до нас.
На каквато честота трептим, такъв сиг-
нал излъчваме, улавяме и прихващаме. Ми-
сълта е силно концентрирана енергия и е
най-бърза. Светкавично, за части от секун-
дата протича и може да ни отведе нався-
къде по света и да се озовем в различни ситу-
ации и места. Черните, стресиращите и от-
чаяни мисли разболяват тялото ни, а свет-
лите мисли и добри емоции, изпълнени с лю-
бов и вяра, го лекуват. Когато сме влюбени
и щастливи, пълни с надежда и оптимизъм,
ние сме удовлетворени и се разхубавяваме,
лицето ни грее и обратното – когато стра-
даме, като че ли погрозняваме и изглеждаме
като съсухрени и повехнали цветя. Мислите,
макар и невидими, са заряд от енергия. Ако
са положителни, стават носители на добра
енергия, отрицателните носят лоша енер-
гия. Имаме проблеми, излъчваме проблеми и
се свързваме с хора с проблеми, подобното
привлича подобно. За да разкъсаме веригата,
е необходимо да се изкачим на ново стъпало,
с обновена и освежена енегрия и там ще при-
теглим към нас успешни личности, с които
да правим обмен на светли мисли.
Навярно сме имали предупредителни знаци,
на които не сме обръщали нужното внима-
ние в общуването си с неправилните хора. Те
са нашия урок, от който се нуждаем като
опитност и е добре да го усвоим, защото
сценарият ще се повтаря с още по-тежки
примери, докато не разберем и осъзнаем не-
говото послание – да простим и да благода-
рим на „учителя“ и да продължим напред.
Лесно е да кажем прости, но изисква голяма
сила да го направим, но пък е най-сигурния
начин да си върнем спокойствието и да по-
дсигурим щастието си.
За да си помогнем не е нужно да търсим
сложни ритуали или да се уповаваме на из-
вестни магове, а можем и сами по следния
начин:
За ритуала са ни необходими само 4 броя
свещи. В книгата ми „Чашата на познани-
ето“ съм обединила и групирала датите, зо-
диите и картите в 3 типа – Слънчев, Вене-
рин и Лунен.
Слънцето изразява, а Луната преживява!
Енергията на Слънцето символизира ли-
чността, то е сърцето в наталната карта,
жизнената енергия, физическото тяло, съз-
нанието, егото, висшия Аз, Духа, ясната ми-
съл, активната енергия. В хороскопа го при-
емам като символ на собствената ни лич-
ност, нашия Аз, а не за мъжа, бащата и тъй
нататък.
Енергията на Луната символизира душата,
емоцията, интуицията, пасивната енергия,
безсъзнателното, копнежите, илюзиите, же-
ланията, страховете. Подсъзнанието е хра-
нилище на натрупания ни опит и памет на
душата, но и склад за отпадъци от прежи-
вявания, потиснати, недоизразени и неспо-
делени чувства. С времето се задръстваме
от емоции, които периодично е желателно
да освобождаваме, за да правим място за
нови впечатления. В хороскопа, Луната от-
говаря за нашите чувства и подсъзнанието,
аз не я приемам за майката, тъй като тя е
единствената Богиня, която не е раждала и
няма деца, Венера я тълкувам за образа на
жената, сестрата, любимата и майката.
Слънцето е Егото, Аза, волята, съзнанието.
Луната е душата, емоцията, подсъзнани-
ето. Двете енергии на Светилата са съв-
купност от личността ни, обединени в едно
тяло, нали главата е една. Затова в риту-
ала вземам предвид в кой знак се намира Лу-
ната, така че да съответства на рожде-
ната дата на човек.
Чрез ритуала се постигат точно това об-
новяване и сваляне на товара, така че с ле-
кота да продължим.
Полезни ритуали – повече в книгата – „Посланието на Лилит“- Вилма Младенова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *